Programul

Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare/Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură

Măsura nr. 1. Aplicarea măsurilor pentru prevenirea

și combaterea eroziunii solului

Domeniul de acţiune: se propune ca subvenţia în avans în cadrul prezentei măsuri să fie acordată pentru cofinanţarea proiectelor investiționale de implementare a măsurilor și a activităților ce țin de  prevenirea și combaterea eroziunii solului (eoliene și hidrice) pe  terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață și în adâncime, cum ar fi: „Proiecte ce cuprind măsuri, lucrări hidrotehnice și fitoameliorative pe  terenurile afectate de ravene.”

Subvenţia în avans se acordă în următoarele condiţii:

1) solicitantul este persoană juridică/fizică sau unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, care deţine legal teren în proprietate, posesie sau folosinţă pe perioada de implementare a proiectului şi 3 ani după realizarea investiţiei, înregistrat în registrele de publicitate, pe care urmează a fi implementat proiectul investițional;

2) proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi;

3) proiectul de execuţie este avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil și are un deviz de cheltuieli;

4) activitatea planificată a fost supusă procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în condiţiile Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi există o decizie a evaluării prealabile de mediu, un acord de mediu sau o concluzie a evaluării biodiversităţii emise asupra acesteia;

5) mărimea subvenției acordate unui beneficiar în cadrul prezentei măsuri nu va depăși valoarea de 800 000 de lei;

6) perioada de implementare a proiectului (darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei)) nu depăşeşte 24 de luni de la data semnării cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare – Agenție) a contractului de acordare a subvenţiei în avans;

7) contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin 20% din costul total al proiectului investițional;

8) solicitantul depune un singur proiect pentru măsura respectivă pe parcursul perioadei de implementare conform prezentului Regulament;

9) se asigură durabilitatea proiectului subvenţionat pe parcursul a 3 ani după darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei);

10) la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, solicitantul nu are restanţe la achitarea impozitelor şi a taxelor faţă de bugetul public  naţional;

11) în cazul în care documentaţia de proiect prevede realizarea unor construcții sau instalații, solicitantul trebuie să deţină actele permisive necesare pentru efectuarea investiţiei obținute în conformitate cu Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, care prevede activitatea planificată ce a fost supusă procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în condițiile Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și există o decizie a evaluării prealabile de mediu, un acord de mediu și o concluzie a evaluării biodiversității emise asupra acesteia;

12) în cazul în care proiectul de îmbunătățiri funciare conține măsuri  și/sau activități ce țin de reabilitarea fâșiilor forestiere, acesta se va coordona cu autoritatea administrativă din subordinea organului central de mediu al administrației publice, abilitată să asigure implementarea politicii de stat în domeniile silviculturii și cinegeticii.

 

Sursa: https://maia.gov.md

Măsura nr. 2. Aplicarea măsurilor de ameliorare chimică a solurilor

Domeniul de acţiune: se propune ca subvenţia în avans în cadrul prezentei măsuri să fie acordată pentru cofinanţarea proiectelor investiționale de implementare a măsurilor şi a activităților ce țin de  ameliorarea chimică a solurilor pe terenuri agricole cu soluri salinizate-solonețizate (semihidromorfe și hidromorfe), cum ar fi: „Proiecte ce conțin măsuri, lucrări de ameliorare chimică a solurilor saraturate (alcalice).”

Subvenţia în avans se acordă în următoarele condiţii:

1) solicitantul este persoană juridică/fizică sau unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, care deţine legal teren în proprietate, posesie sau folosinţă, pe perioada de implementare a proiectului şi 3 ani după realizarea investiţiei, înregistrat în registrele de publicitate, pe care urmează a fi implementat proiectul investițional;

2) în cazul proprietăţilor private deţinute, acestea trebuie să fie lipsite de orice obligaţii sau garanţii financiare faţă de stat sau terţi, cu excepţia cazului în care datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv finanţării investiţiei;

3) proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi;

4) proiectul de execuţie este avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil și are un deviz de cheltuieli;

5) mărimea subvenției acordate unui beneficiar în cadrul prezentei măsuri nu va depăși valoarea de 800 000 de lei;

6) perioada de implementare a proiectului (darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei)) nu depăşeşte 24 de luni de la data  semnării cu Agenţia a contractului de acordare a subvenţiei în avans;

7) contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin 20% din costul total al proiectului investițional;

8) solicitantul depune un singur proiect pentru măsura respectivă pe parcursul perioadei de implementare conform prezentului Regulament;

9) la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, solicitantul nu are restanţe la achitarea impozitelor şi a taxelor faţă de bugetul public  naţional;

10) se asigură durabilitatea proiectului subvenţionat pe parcursul a 3 ani după darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei);

11) solicitantul deţine avizele şi autorizaţiile necesare pentru efectuarea investiţiei şi respectă cerinţele specifice de mediu asociate investiţiei;

12) activitatea planificată a fost supusă procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în condiţiile Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi există o decizie a evaluării prealabile de mediu, un acord de mediu sau o concluzie a evaluării biodiversităţii emise asupra acesteia.

 

Sursa: https://maia.gov.md

Măsura nr. 3. Aplicarea măsurilor de conservare

şi sporire a fertilităţii solurilor

Domeniul de acţiune: se propune ca subvenţia în avans în cadrul prezentei măsuri să fie acordată pentru cofinanţarea proiectelor investiționale de implementare a măsurilor, activităților ce țin de conservare şi de sporire a fertilităţii solurilor terenurilor agricole, cum ar fi:  „Proiecte ce conțin măsuri, lucrări de  protecţie a solului în cadrul practicilor agricole.”

Subvenţia în avans este acordată persoanelor juridice/fizice sau unităților administrativ-teritorială de nivelul întâi, care deţin teren legal în proprietate, posesie sau folosinţă, pe perioada de implementare a proiectului şi 5 ani după realizarea investiţiei, înregistrat în registrele de publicitate, pe care urmează să aplice măsuri  de conservare şi de sporire a fertilităţii solurilor terenurilor agricole conform proiectului investițional și (planul de afaceri) elaborat pentru o perioadă de până la 3 ani sau pe perioada rotației depline a culturilor în asolament.

Subvenţia în avans se acordă în următoarele condiţii:

1) proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi;

2) proiectul de execuţie este avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil și are un deviz de cheltuieli;

3) perioada de implementare a proiectului (darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei)) nu depăşeşte 24 de luni  de la data semnării cu Agenţia a contractului de acordare a subvenţiei în avans;

4) mărimea subvenției acordate unui beneficiar în cadrul prezentei măsuri nu va depăși valoarea de 800 000 de lei;

5) contribuţia financiară a beneficiarului de subvenţie reprezintă cel puţin 20% din  costul total al proiectului investițional;

51) activitatea planificată a fost supusă procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în condiţiile Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi există o decizie a evaluării prealabile de mediu, un acord de mediu sau o concluzie a evaluării biodiversităţii emise asupra acesteia;

6) ca urmare a realizării proiectului, solicitantul se angajează să respecte toate standardele naţionale relevante privind protecţia mediului, reglementările ce țin de efectuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor;

7) la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, solicitantul nu are restanţe la achitarea impozitelor şi a taxelor faţă de bugetul public naţional;

8) solicitantul deţine documente ce atestă competenţele profesionale relevante în domeniul pentru care solicită sprijin financiar sau dispune de un contract de colaborare cu instituțiile de cercetări de profil  pe perioada implementării proiectului;

9) în cazul proprietăţilor private deţinute, acestea trebuie să fie lipsite de orice obligaţii sau garanţii financiare faţă de stat sau terţi, cu excepţia cazului în care datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv finanţării investiţiei;

10) solicitantul de subvenţii se obligă să asigure menţinerea funcţionalităţii obiectului investiţiei şi să păstreze toate evidenţele contabile în decurs de 3 ani de la data dării în exploatare a obiectului/sau a rotației depline a culturilor în asolament;

11) în etapa implementării, proiectul investiţional nu constituie obiect de finanţare nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de dezvoltare;

12) la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, solicitantul nu are restanţe la achitarea impozitelor şi a taxelor faţă de bugetul public naţional.

 

Sursa: https://maia.gov.md

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!